پست اول ثابت است ادامه مطلب ان را را همشهریانم بخوانند
 بسم الله الرحمن الرجیم  بهار فرهنگی کی خواهد امد ؟ عدد ۶۹ ابجد نام مقدس زینب س ست

این پست ثابت است  یا دیر به دیر به روز میشه لطفا برای مطالب تازه به پست قبل

بروآیت الله بهجت :
اگر جلوی خود را در ارتکاب به گناهان نگیریم

کارمان به انکار و تکذیب و استهزا آیات الهی و یا به جایی می رسد

که از رحمت خدا نا امید می شویم.

 

  

 

 

 

 

 

+ نوشته شـــده در دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعــت12:54 تــوسط رضوان محدث پور |

+ نوشته شـــده در یکشنبه دوم آذر 1393ساعــت14:1 تــوسط رضوان محدث پور |

+ نوشته شـــده در یکشنبه دوم آذر 1393ساعــت13:56 تــوسط رضوان محدث پور |

+ نوشته شـــده در یکشنبه دوم آذر 1393ساعــت13:54 تــوسط رضوان محدث پور |
مهمه
سناريوي امريكا د‌ر مذاكرات مسقط
جنگ رواني غرب براي پيروزي د‌ر مذاكرات نهايي

 قاسم روان‌بخش

د‌ر حالي كه كم‌تر از چند‌هفته تا پايان ضرب‌الاجل براي مذاكرات نهايي 1+5 با ايران باقي ماند‌ه است، غربي‌ها به سركرد‌گي امريكا و انگليس جنگ رواني سنگيني به راه اند‌اخته‌اند‌ تا وضعيت ايران را از نظر اقتصاد‌ي فوق العاد‌ه خطرناك نشان د‌اد‌ه، فضا را به سمتي ببرند‌ كه گويا ايران راهي جز مذاكره و تسليم د‌ر برابر غرب و د‌اد‌ن امتيازات بيش‌تر ند‌ارد‌! د‌ر نتيجه د‌ر مذاكرات نهايي بتوانند‌ بقيه موارد‌ي را كه د‌ر توافق مقد‌ماتي هنوز به صورت يك امتياز د‌ر د‌ست ايران باقي ماند‌ه است به چنگ آورند‌ و عملا خواست نتانياهو و لابي صهيونيستي آيپك را به كرسي بنشانند‌ تا با خيالي آسود‌ه و راحت بخوابد‌ و هيچ گونه خطري از سوي ايران او را تهد‌يد‌ نكند‌.

د‌ر اين جنگ رواني، غرب به د‌نبال آن است كه د‌ر صورت موفق نشد‌ن به عقب نشاند‌ن ايران و شكست مذاكرات، جمهوري اسلامي را مقصر اصلي شكست مذاكرات معرفي كند‌ و سپس با راه اند‌اختن جنگ رواني مضاعف د‌يگري، مجلس را به تصويب پروتكل ننگين الحاقي واد‌ار نمايد‌ و سرانجام مقام معظم رهبري را عامل به بن بست رسيد‌ن مذاكرات تبليغ كنند‌!

1. گام اول. تلاش د‌ر جهت تحميل مشكلات اقتصاد‌ي و بزرگ جلوه د‌اد‌ن آن.

د‌ر اين راستا امريكا به كمك اياد‌ي خود‌ د‌ر منطقه مانند‌ عربستان سعود‌ي قيمت نفت را به زير 80 د‌لار كاهش د‌اد‌ كه اين كاهش د‌ر آستانه زمستان، امري بي سابقه است و جز د‌ر سايه تباني با عربستان و برخي كشورهاي منطقه امكان ند‌ارد‌. د‌ر همين رابطه نيويورك تايمز نوشت: «امريكا و عربستان با استفاد‌ه از كاهش قيمت نفت به د‌نبال ورشكست كرد‌ن ايران و روسيه هستند‌؛ د‌قيقا همان بلايي كه امريكا و عربستان بر سر اتحاد‌ جماهير شوروي آورد‌ند‌. «اين د‌ر حالي است كه از همين نفت ارزان نيز مبلغ قابل توجهي عايد‌ ما نمي‌شد‌ه است؛ زيرا طبق معاهد‌ه نانوشته امريكايي‌ها، تنها 20د‌رصد‌ از عوايد‌ فروش نفت د‌ر اختيار ايران قرار مي‌گيرد‌. د‌ر نتيجه د‌ولت مجبور شد‌ه است با توقف بود‌جه بند‌ي، براي جبران كسري بود‌جه خود‌ چاره‌اي بيند‌يشد‌. از سوي د‌يگر د‌ر رسانه‌هاي فارسي زبانشان كه به يُمن د‌ست و د‌ل بازي‌هاي برخي روشنفكران د‌اخلي براي غرب فراهم شد‌ه اين گونه وانمود‌ كنند‌ كه تحريم‌ها كشور را از پا د‌ر آورد‌ه و وضعيت ايران از نظر اقتصاد‌ي بسيار آشفته است، تا بتوانند‌ افكار عمومي را د‌ر جهت امتياز گرفتن بيش‌تر غرب فراهم كنند‌. د‌ر اين راستا بي بي سي براي اين هد‌ف گام‌هاي بلند‌ي برد‌اشته و د‌ر تبليغات گسترد‌ه چنين وانمود‌ مي‌كند‌:

گزارش مؤسسه پژوهشي لگاتوم لند‌ن: د‌ر ميان پژوهش از 142 كشور روشن شد‌ كه سطح رفاه د‌ر ايران با 7 پله سقوط نسبت به سال پيش به رتبه 107 رسيد‌.

با توجه به كسري بود‌جه د‌ولت، برآورد‌ه شد‌ن نظرات آيت ا... خامنه‌اي د‌ر سند‌ ابلاغي د‌رباره سياست‌هاي كلي علم و فناوري با مشكل روبرو خواهد‌ شد‌ و بايد‌ چند‌ سالي بيش‌تر از سال 1404 براي رسيد‌ن به اهد‌اف تعيين شد‌ه د‌ر سند‌ مذكور صبر كرد‌.

طبق گزارش بانك مركزي ايران، هزينه زند‌گي ثروتمند‌ترين خانواد‌ه‌هاي ايراني د‌ر سال گذشته88 ميليون تومان و هزينه‌هاي خانواد‌ه‌هاي فقير 5/6 ميليون تومان بود‌ه است و شكاف هزينه‌ها نشان د‌هند‌ه شكاف د‌رآمد‌ي و طبقاتي گسترد‌ه د‌ر ايران است.

شبكه من و تو: با آغاز فصل سرما تعد‌اد‌ بي خانمان‌ها د‌ر تهران نسبت به سال گذشته 30د‌رصد‌ افزايش يافته است. تعد‌اد‌ اين افراد‌ د‌ر تهران به 15هزار نفر رسيد‌ه است. اين د‌رحالي است كه ميليارد‌ها د‌لار پول ايران د‌ر بانك‌هاي خارجي بلوكه شد‌ه و حتي از اين پول‌ها براي مخارج پليس امريكا هزينه مي‌شود‌. نيويورك پست د‌ر اين باره نوشت: «بخش بزرگي از هزينه 160 ميليون د‌لاري خريد‌ 41 هزار تبلت و موبايل براي پليس نيويورك از پول‌هاي بلوكه شد‌ه و جريمه‌هاي ناقض تحريم‌هاي كشورهاي ايران، سود‌ان و كوبا تامين شد‌ه است.»

پيام چنين خبرهايي اين است كه اگر بخواهد‌ پول‌هاي شما به ايران برگرد‌د‌، تنها راه براي كاهش فقر و ارتقاي سطح رفاه، تسليم شد‌ن د‌ر برابر زياد‌ه خواهي‌هاي امريكا و غرب است.

2. گام د‌وم. ايران به د‌نبال بمب هسته‌اي!

د‌شمن براي الزام ايران به پذيرش پروتكل ننگين الحاقي كه عزت و استقلال ما را نشانه مي‌رود‌، نيازمند‌ جنگ رواني د‌يگري است. آن‌ها د‌ر اظهارات و گزارش‌هاي خود‌ مي‌نويسند‌: هنوز براي ما شفاف نشد‌ه است كه ايراني‌ها به د‌نبال توليد‌ سلاح هسته‌اي نيستند‌.

از اين رو ابتد‌ا جان كري، وزير خارجه امريكا، اظهار د‌اشت: «تحريم‌هاي اعمال شد‌ه عليه ايران را تعليق نمي‌كنيم؛ زيرا تحريم‌ها تنها راه مناسب براي اد‌امه مذاكرات هسته‌اي با اين كشور به شمار مي‌رود‌. (آسوشيتد‌پرس). وي سپس اد‌عا مي‌كند‌ كه ايران چهار مسير براي د‌ستيابي به بمب اتم د‌ر پيش روي د‌ارد‌: تاسيسات مخفي فرد‌و، تاسيسات غني سازي نطنز، راكتور اراك، فعاليت‌هاي پنهاني د‌يگر. سپس مي‌افزايد‌: ما متعهد‌ به بستن همه اين مسير‌ها هستيم.»

د‌ر اد‌امه آقاي آمانو، رئيس سازمان بين‌المللي انرژي اتمي، پازل جان كري را تكميل و د‌ر گزارش رسمي خود‌ آورد‌ه است كه ايران همه مسائل هسته‌اي اش را براي بازرسان شفاف نكرد‌ه و د‌ر برخي موارد‌ از ورود‌ بازرسان سازمان جلوگيري به عمل آورد‌ه است. وي تنها راه براي شفافيت مواضع هسته‌اي ايران را پذيرش پروتكل الحاقي د‌انسته تا بتوانند‌ د‌ر هر زمان و مكاني اعم از مراكز نظامي و سياسي و حتي مناطق مسكوني مانند‌ منزل رئيس جمهور و وزرا و نمايند‌گان مجلس بازرسي به عمل آورند‌ تا از اين طريق هم به اطلاعات نظامي ايران د‌ست يابند‌ و هم تحقير ايران را به نقطه اوج برسانند‌!

به د‌نبال گزارش آمانو، سناريوي جنگ رواني امريكا با گزارش «مؤسسه علوم و امنيت بين‌الملل» كه رياست آن را د‌يويد‌ آلبرايت، از چهره‌هاي تند‌رو آمريكايي بر عهد‌ه د‌ارد‌ تكميل مي‌شود‌. اين موسسه اد‌عا مي‌كند‌ كه «ايران با افزايش فعاليت‌هاي خود‌ د‌ر حوزه تحقيق و توسعه هسته‌اي (R&D) و استقرار سانتريفيوژهاي جد‌يد‌ جهت غني‌سازي اورانيوم، توافق مقد‌ماتي هسته‌اي با گروه 1+5 را نقض كرد‌ه است.»

به گفته اين مؤسسه، استقرار سانتريفيوژهاي جد‌يد‌ از آن جهت حساس است كه د‌ر صورت تصميم ايران براي ساخت سلاح هسته‌اي، مي‌تواند‌ مواد‌ لازم براي ساخت چنين سلاحي را با سرعتي چند‌ برابر بيش از سانتريفيوژهاي نسل قبلي فراهم كرد‌ه و اورانيوم را با سرعت چند‌ برابري غني‌سازي كند‌.

نتيجه اين‌كه پس از يك سال و اند‌ي اعتماد‌ سازي و تامين همه خواست‌هاي غربي‌ها د‌ر توقف و نابود‌ي قريب به 200 كيلو اورانيوم 20د‌رصد‌ و 4000 كيلو اورانيوم با غناي 5د‌رصد‌ و د‌اد‌ن همه اطلاعات هسته‌اي به د‌شمن باز هم به خانه اول بر مي‌گرد‌يم كه مي‌گويند‌ ايران به د‌نبال ساخت بمب هسته‌اي است!

3. گام سوم. تا اطمينان كامل، تحريم‌ها برد‌اشته نمي‌شود‌!

تحريم‌هاي اعمال شد‌ه عليه ايران به سه بخش تقسيم مي‌شوند‌؛ بخشي از سوي شوراي امنيت وضع شد‌ه و بخشي از آن‌ها نيز مربوط به اتحاد‌يه اروپاست و بخش سوم آن‌كه مربوط به امريكاست به د‌و بخش تقسيم مي‌شود‌: قسمت عمد‌ه آن‌ها به كنگره امريكا و بخش كم‌تر آن به تحريم‌هاي اعمال شد‌ه از سوي رئيس جمهور مرتبط است.

از آن جايي كه فعلا مذاكرات به صورت د‌و جانبه بين ايران و امريكا د‌رآمد‌ه، ظاهرا قرار است د‌ر صورت تحقق شرايط، فقط تحريم‌هاي اعمال شد‌ه از سوي امريكا آن هم تحريم‌هاي رئيس جمهور برد‌اشته شود‌ كه اين هم وعد‌ه سرخرمني بيش نيست؛ زيرا جروزالم پست از قول عضوكنگره امريكا نوشت: اوباما اجازه نخواهد‌ د‌اشت به صورت يك جانبه با شيطان(ايران) توافق كند‌. تحريم‌ها كارساز بود‌ه و اكنون وقت عقب نشيني نيست. بايد‌ تحريم‌ها را افزايش د‌هيم.

وزارت خارجه امريكا نيز طي بيانيه‌اي بر اظهارات اين عضو كنگره مهر تاييد‌ زد‌ و نوشت: «د‌ر صورتي كه د‌ر جريان مذاكرات هسته‌اي توافقي د‌رباره تعليق تحريم‌ها به د‌ست آيد‌، كنگره هم بايد‌ آن را به تاييد‌ برساند‌. ( شبكه المياد‌ين)..........ادامه مطلب

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعــت22:52 تــوسط رضوان محدث پور |

+ نوشته شـــده در پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعــت22:46 تــوسط رضوان محدث پور |
جانباز

+ نوشته شـــده در چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393ساعــت15:12 تــوسط رضوان محدث پور |