این شعر ظاهرا معمولی نقشه شیطانی دارد

سیندرلا عروس شد قصه ما تمام شد سیندرلا سیندرلا یسندرلا